zoomable
Satış Fiyatı : 450,00TL+ KDV
KDV li Fiyat : 531,00TL
Stok Durumu : Var


 341 adet stencils :

For 0.25MM Soler Ball (1pcs) 

1 P4933007 

For 0.30MM Soler Ball (9pcs) 
2 0.30 Universal 
3 82801 IUX (AM828001IUX)( Laptop new intel chip) 
4 7807A779 NEW
5 AT640 
6 MT6226 
7 L-FW643E-2 
8 PMB7850 
9 LPXP2E 
10 L-PWS43E-2 
11 850AZYL 

For 0.35MM Soler Ball (17 pcs) 
12 SR04S-CPU NEW
13 82801HUB NEW
14 0.35 Universal 
15 330-FBGA-1414 0.35MM 
16 CXD1876 0.35MM 
17 MCIMX27VCP4A 
18 AC82GS45/ SLB92/ E26593 
19 AF82US15W SLGFQ 
20 AC80566/533 
21 MTK6223 
22 MTK6205 
23 MTK6225 
24 MTK6235 
25 MTK6238 
26 IPHON4CPU 
27 NV CP79U-B2 (Apple Laptop) 
28 BD82HM550(BD82HM55) 

For 0.4MM Soler Ball (7pcs) 
29 MCP89UZ-A3 NEW
30 BD82P55 
31 k9F2G08ROA 
32 0.4 Universal 
33 BD82HM65 
34 BD82H61 
35 I7-620M 

For 0.45MM Soler Ball (31pcs) 
36 DDR3-4 NEW
37 DDR3-3 NEW
38 DDR3-2 NEW
39 18A16GW NEW
40 0.45 Universal 
41 DDR1 
42 DDR2 
43 DDR2-2 
44 DDR2-3 
45 DDR3 (XBOX360 Memory) 
46 DDR5 
47 AC82PM45/'AC82GM45//82GL40//AC88CTPM 
48 AC82P45/AC82P43(82P45) 
49 CG82NM10/SLGXX 
50 T20-H-A2 
51 I3 
52 MTK3301 
53 MTK6318 
54 MTK6231 
55 MTK6228 
56 MTK6325 
57 MTK6230 
58 MTK6600 
59 MTK6226 
60 MTK6219 
61 MTK6217 
62 MTK6218 
63 LII01A07 
64 SR071 
65 P2117LP 
66 PVC0019 

For 0.5MM Soler Ball (62 pcs) 
67 0.5 Universal 
68 1100//1150//AMD /216MQA6AVA12FG 038SSP 0738SSP RS690M 
69 21514//216PVAVA12FG//215CDABKA15FG//M64-M//M74-M 
70 21515//216-0707011//M72-S//M82-S//ATI0909SSP//216-0707001 
71 215-0669065 
72 215-0708003// 215-0308003//0803SSP Universal 
73 215-0719090 
74 215-0758000 
75 2150735003 
76 216-0728018/ ATI 216-0708020//ATI 215-0725018/216-0728020/ 
77 218-0697010 
78 700M//ATI200M//RC415MD//RC415M/216DCP5AL 
79 RS800ME//RS600ME 
80 XP600//SB600(IXP600) 
81 SB700/RD700/RD780//218S7EBLA12FG//216-0674026//AMDIGP 
82 IXP460 
83 D510 NEW
84 E50999 NEW
85 ATI AMD-CPU 
86 NV N12P-Q3-A1 
87 E350 
88 X1300 
89 MCP67MV-A2//MCP67M-A2 MCP67D-A3/MCP77MV-A2//MCP87 
90 MCP7A-P-B1(MCP7A-P-A1//MCP79S//MCP79M) 
91 NF-6100-430(NF-6100-N-A2//8200//8400//8600) 
92 NF-200-SL1-A2//BR04-300-A2 
93 NF-6801-SL1-N-A2 (NF-6801-SL1) 
94 NF-7150-6301-A2 (NF-7150-630I-A2) 
95 GFGO7400-N-A3//GFGO7200//7300//6200AGP//G86-630-A2 
96 GF104-325-A1 
97 G94-300-A1 
98 G96-600-A1//GT215-450-A2 
99 G200-103-B3(G200-103-B1) 
100 GF 106-250-KA-A1 
101 NF790IU-SLI-N-B1 
102 GF100-030-A3 
103 BR03-N-A3 
104 965(LE82965//82P965//82P31 ) 
105 QG 82945P//82945GC 
106 QG 82945PM( QG945GM//QG945PM )945GM 
107 QG 82945GMS (82945GMS/945GMS) 
108 NQ82915GMS (QG 82915GMS)915GMS 
109 LE82PM965//GM965(965GM/PM) 
110 LGA1155 
111 LGA1156 
112 CPU:N475 
113 MSPII ///VX800U 
114 AR2313A-001 
115 AR2414A-001 
116 RT2571W 
117 CX82310-14 
118 STI7162 
119 S5C2410H11 
120 S5C2410H 
121 1822-0727 
122 GF108-876-A1 
123 215-0807018 
124 VX900 
125 FG900 0.5MM 
126 CC-06AP8LW 0.5MM 
127 4732HXF 
128 5416GGU 

For 0.6MM Soler Ball (114 pcs) 
129 GF-GO 6200/7200/7300/7400/7600/G84-630-A2/G86-771-A2 
130 G80-100-K1-A2 (G80-100-K1)/G80-300-A2/8800GTX 
131 GO 5200 
132 GO 6800-B1 (GO 6800-BI) 
133 GO4200(4200GO) 
134 NF-4N-A3//NF4-A3(NF4-N-A3) 
135 NF-430-N-A3//NF-410-N-A3 
136 NF550/NF570 
137 NF-G6150-N-A2//NF-6100-A2//SPP-100-N-A2 
138 NF-GO150 
139 420GO 
140 MX440 
141 HSI-A4 
142 NF 250(NF32-50)/NFORCE3 250GB 
143 FXGO5200(FGO5200) 
144 FX5700 
145 FX5900//GO6800LE 
146 215-0718020 
147 215RGMDKA13FG 
148 218BAPAGA12F 
149 200M//RS480M//216MPA4AKA22//M64-P 
150 7500 M7/9000-CSP32 216QTCGBGA13 216QTCFBGA13 
151 9000 64M//M9-CSP64//216T9NGBGA13FHG 
152 9000 IGP 
153 9100 IGP 
154 9200//9600//9700//X300//X600//X700 
155 9600-T2 
156 M6-C16(K6-C16) 
157 IXP400//IXP450 
158 X1600/X1650/RV516//X1300//X700//X1400/X1700 
159 X1800 
160 R360 
161 RC410MB//AT1200M 
162 R480 (215RBHAGA11//215RBPAGA11FF) 
163 CLE266 
164 C7-M 
165 CX700M 
166 VT8235M 
167 VT8235//VT8237//VT8237A 
168 VT8237R (8237R) 
169 VT8237S 
170 VT8251 
171 VX700 
172 P4M898 
173 P4M900//CN896//VN896 
174 PN800 
175 K8M890 
176 307ELV(307) 
177 648FX 
178 655FX 
179 661FX (M661MX M661GX) 
180 662 
181 671//SIS671DX/SIS672 
182 649 
183 756 
184 964L(964) 
185 965L(965) 
186 968 
187 N270-1.60GHZ/512/533 N270//SLB73//AU80586GE025D 
188 1828-0206//1825-0206//1825-0220 
189 775CPU 
190 80001HB (82801HB) 
191 82801GBM//82801GR//82801GB// NH82801GHM 
192 82801HBM//82801IBM//NH82801HEM 
193 82801IB// 82801IR//82801IO 
194 82801FBM 
195 82801BA 
196 82915P (QG82915P //NG82915G) 
197 989 
198 QG5000P (QG500P//QC5000P) 
199 915PM/915GM (QG82915PM//GM)82915PM 
200 X38 (AC82X38) 
201 X58 (AC82X58) 
202 82540EM 
203 RG82865PE (865PE) 
204 LGA1366 (IGA1366) 
205 BCM5464 
206 BCM21000 
207 BCM56639(DCM56639) 
208 BCM6368UKPBG 
209 CB6849 
210 CIZB0003716 (C1ZBZ0003716) 
211 MT5362BLG 
212 MT5363 
213 MT5388 
214 MT8202AG 
215 MT8520 
216 M1573 A1 (M1573 R1) 
217 M1697-AIB 
218 MPC8270 
219 PW106B-10L 
220 PW218-10L 
221 SAA7117AE 
222 NVMCP89M2-A2 
223 TSX188-B1A02-L 
224 215-0716050 ATI VGA NEW
225 XBOX360 XCPU C-A01 NEW
226 GF420GO NEW
227 NF4SLI-SPP NEW
228 LTD2053 NEW
229 1825-0104 NEW
230 1822-0724 NEW
231 28V3-0001 NEW
232 S4LHP01 NEW
233 RS400 ATI VGA NEW
234 XC3S100 0.6MM 
235 XCI5000 676 0.6MM 
236 FG456EGO817 
237 1009HAL 0.6MM 
238 62898C2 
239 62095D2 
240 0.6(0.9 Pitch)(pitch=0.9mm) Universal Stencil 
241 0.6(1.0 Pitch)(pitch=1.0mm) Universal Stencil 
242 0.6(1.1 Pitch)(pitch=1.1mm) Universal Stencil 

For 0.76MM Soler Ball (45 pcs) 
243 0.76 Universal 
244 216-PSZBFA22H\\320M/330M/340M/345M Universal(ATI 216PS2BFA22H) 
245 AMD SOKET SI CPU (SOSKET SI CPU) 
246 IXP150 
247 941 
248 M1535+ 
249 AM2 
250 AM3 
251 478CPU 
252 479/LE80539//SL6F5 
253 754CPU 
254 845GL/845GV 
255 855GM//855GME 
256 82801EB 
257 82801AA 
258 82801DBM/82801DB 
259 M1671(ALIM1671BI ) 
260 FW82815EP 
261 RG82875 
262 845MP/855PM(RG845MP/855PM) 
263 630E/630 
264 630S 
265 650 
266 760LV 
267 962 
268 K8M800 
269 K8T800 
270 VT82C686B 
271 VT82C694X 
272 VN800 
273 P4M800 
274 PN133 (PN133T) 
275 P4X266A 
276 AUO-024 
277 BCM53242 
278 MCP8245RRZU400D(MCP8245//MCP8245AR) 
279 MPC880 
280 FLI18532-LF 
281 BCM3349 
282 T7203 
283 1825-8249 
284 1825-0177 0.76MM 
285 Z71Z46A 0.76MM 
286 1825-0050 
287 2R39741 

Game console(37pcs) 
288 XBOX 360CPU 
289 XBOX 360GPU 
290 XBOX 360HANA 
291 XBOX 360CSP(360 Southbridge) 
292 PS3-CPU(new model) 
293 PS3-GPU(old model) 
294 CPS3 CPU BALL 
295 PS3-CXR714120/CXR714123 
296 PS3 CXD2964GB 
297 PS3 CXD2973GB//2976GB 
298 WII GPUAA(new model) 
299 WII GPU(old model) 
300 WII CPU(new model) 
301 WIICPUB 
302 CXD2949CGB 0.76 
303 CXD2972GB 
304 CXD2976GB 
305 CXD2980BGB//CXD2980 
306 CXD2992GB 
307 CXD7203-15 
308 CXD9209GB 
309 CXD9799GB (CAD9799GP) 0.76 
310 CXD9833GB 0.76 
311 CXD2981GB 
312 PSP-1/5209 
313 PSP-2/2975 
314 PSP-3 
315 PSP-4 
316 PS3-5CPU 
317 PSP-6 
318 PSP-7 
319 PSP3-1 
320 PSP-MB44C018A 
321 PSP-LR38807 
322 833KM3E 
323 L8GV7657 
324 PSP-Z7-201A(PSP-27-201A) 


Universal(17PCS) 
325 0.5MM 35*35 Universal 
326 0.5MM 40*40 Universal 
327 0.6MM 24*24 Universal 
328 0.6MM 27*27 Universal 
329 0.6MM 30*30 Universal 
330 0.6MM 33*33 Universal 
331 0.6MM 41*41 Universal 
332 0.76MM 41*41 Universal 
333 0.76MM 34*34 Universal 
334 0.76MM 30*30 Universal 
335 0.76MM 33*33 Universal 
336 0.55 Universal 
337 025MM 35*35 
338 0.3MM 35*35 
339 0.35MM 35*35 
340 0.65MM 47*47 
341 1.00MM 48*48

Etiketler :